Deltares

DeltaresDeltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur en werkt wereldwijd aan innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Deltares richt zich voornamelijk op delta’s, inclusief de kustregio’s en riviergebieden. Het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden is complex en oplossingen vragen om een combinatie van diverse specialisten. Deltares werkt nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland.

Bijdrage aan het project:
Inbreng van kennis en ervaring op de gebieden van:
1. Modellering van energiestroming en waterstroming
2. Glasvezel DTS-technologie
3. Aanleg waterputten en peilbuizen (tbv bodemenergiesystemen)
4. Verkennen van de mogelijkheden tot ontwikkeling van gebiedsgerichte (ipv gebouwgerichte) bodemenergie
5. Vaststellen van de effecten, kansen en bedreigingen van de interferentie tussen individuele WKO-systemen
6. Ontwikkelen (met de partners) van een verbeterd beheers systeem voor het optimaal gebruik van bodemenergiesystemen (op verschillende schaalniveaus)

www.deltares.nl